version 3.3

ระบุชื่อผู้ใช้งานที่จะเข้าใช้งานระบบ
ระบุรหัสผ่านของชื่อผู้ใช้งานเพื่อเข้าใช้งานระบบ


พัฒนาโดย นายสุพัฒนา ปิงเมือง
และทีม IT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี