นำเข้าข้อมูลกลุ่มเสี่ยง

นำเข้าข้อมูลกลุ่มเสี่ยง จากไฟล์ Excel ตามรูปแบบที่กำหนด
Download ตัวอย่างไฟล์นำเข้า


person_risk_group_id cid fullname nation sex age address moo subdistrict district province telphone diarrhoea vomiting abdominal_pain fever rash headache sore_throat jaundice cough enlarged_lymph hospcode from_country from_prove risk_place_id date_arrival date_arrival_home date_quarantine risk_type_id who_record person_risk_group_status_id