ลงทะเบียน

เพิ่มข้อมูลผู้เดินทางเข้าพื้นที่

เพิ่มข้อมูลผู้เดินทางเข้าพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังการติดเชื่อไวรัส COVID-19 COVID-19

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล


ส่วนที่ 2 ที่อยู่ที่จะไปพักภายใน 14 วัน


ส่วนที่ 3 ข้อมูลการเดินทาง


ส่วนที่ 4 ข้อมูลการเฝ้าระวัง