ลงทะเบียนด้วยตนเอง

รายชื่อผู้ลงทะเบียนด้วยตนเอง

รายชื่อผู้เดินทางเข้าพื้นที่และบันทึกข้อมูลลงทะเบียนมาด้วยตนเอง

CID/Passport ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมู่ ตำบล อำเภอ วันที่เข้าพื้นที่ วันครบกักตัว14วัน มาจาก สถานะปัจจุบัน Actions