ผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง

ผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงที่ต้อง กักตัว 7 วัน

รายชื่อผู้เดินทางเข้าพื้นที่ผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง มีความจำเป็นต้องกักตัว 7 วันตามประกาศ

CID/Passport ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมู่ ตำบล วันที่เข้าพื้นที่ วันครบกักตัว14วัน มาจาก สถานะปัจจุบัน ผู้บันทึก Actions