ผู้ลงทะเบียนทั้งหมด

ทะเบียนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดทุกกลุ่ม

ทะเบียนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดทุกกลุ่ม ที่บันทึกเข้าสู่ระบบ COVID-WO

CID/Passport ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมู่ ตำบล อำเภอ หน่วยงาน วันที่เข้าพื้นที่ วันครบกักตัว14วัน มาจาก สถานะปัจจุบัน วันที่เพิ่มข้อมูล Actions