ผู้เดินทางจากจังหวัดอื่นๆ ไม่ต้องกักตัว

ผู้เดินทางจากจังหวัดอื่นๆ ไม่ต้องกักตัว

รายชื่อผู้เดินทางเข้าพื้นที่ผู้เดินทางจากพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามประกาศ ไม่มีความจำเป็นต้องกักตัว 7

CID/Passport ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมู่ ตำบล อำเภอ วันที่เข้าพื้นที่ วันครบกักตัว14วัน มาจาก สถานะปัจจุบัน Actions