กลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง

กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

รายชื่อผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่มีความจำเป็นต้องติดตามและกักตัว 7 วัน

CID/Passport ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมู่ ตำบล อำเภอ วันที่เข้าพื้นที่ วันครบกักตัว14วัน สถานะปัจจุบัน Actions