ทะเบียนส่งตรวจ LAB

ผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงที่ต้อง กักตัว 14 วัน

รายชื่อผู้เดินทางเข้าพื้นที่ผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง มีความจำเป็นต้องกักตัว 14 วันตามประกาศ

วันที่ตรวจ LAB DAY ชื่อ-สกุล CID อายุ ที่อยู่ หมู่ ตำบล เบอร์โทร สถานบริการ หมายเหตุ มาจาก วันที่เดินทางมาถึง LQ ประเภทกลุ่มเสี่ยง วันทราบผล ผลการตรวจ Actions