HOME

จังหวัดเสี่ยงลงทะเบียนกักตัว 14 วัน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ข้อมูลเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 - ปัจจุบัน

ผู้เดินทางเข้าจังหวัดอุดรธานีที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยง จำแนกตามประเภทการเดินทาง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

จังหวัดเสี่ยงลงทะเบียนกักตัว 14 วัน เงื่อนไขตามประกาศ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ข้อมูลเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 - ปัจจุบัน

จังหวัด สะสม รายใหม่ ยังเฝ้าระวัง เฝ้าระวังครบ